Wie ben ik? / Who am I?

Yves

 

Ik (°07/05/1966) heb altijd interesse gehad in bewegen. Als sporter werd ik geconfronteerd met terugkerende blessures. Vandaar dat ik Licentiaat Kinesitherapie (KUL, 1989) ging studeren. Er volgden onmiddellijk verschillende specialisaties waaronder relaxatietherapie en oosterse manuele therapie. Daar werd ik geboeid door chi kung en tai chi. Ik zocht naar een manier om ontspanning en beweging te combineren.

Ik volgde talloze trainingen in binnen- en buitenland, oefende meer dan 30 jaar dagelijks en kreeg persoonlijke correcties van twee meesters. In deze periode was ook mijn privé leven intens en boeiend. Door een niets nalatende, innerlijke drive en onafgebroken doorzetting werd de rode draad steeds meer zichtbaar. Ik ontdekte wat ontspanning nu werkelijk is en hoe ontspanning en beweging kan samengaan. Alles was een even waardevolle bijdrage daartoe.

Ik werd mijn energie gewaar en ontdekte de bijzondere richtlijnen om deze te vinden en van daaruit aangenaam te leven. Echte ontspanning was op verschillende niveaus een must. Ik vond de uitdagingen die we als mensdom gecreëerd hebben waardoor de kracht van eenvoud moeilijk toegankelijk werd. Nochtans is deze allesomvattend.

Ik bundelde mijn kennis en ervaring en ontwikkelde een uniek oefensysteem, Het Nieuwe Bewegen. Gedurende 30 jaar keerde ik naar binnen, zocht en vond de manier om beweging en ontspanning te combineren … en zoveel meer. Nu vind ik dat het tijd is om 30 jaar naar buiten te keren en mensen te begeleiden en inspireren.

Mijn curriculum

* Lic. Kinesitherapie (K.U.L. 1989), met specialisatie in respiratoire revalidatie
* Master in relaxatietherapie en stressbegeleiding, 1992 (IRSK)
* Oosterse manuele therapie (tuina), 1994 (OTCG)
* Golden Flower tai chi instructeur, 1995 (GFTCS)
* Regeneratie therapie, 1997 (IRS)
* Talloze workshops in binnen- en buitenland en vele uren privé training
* Letterlijk duizenden uren eigen training
* 33 jaar werkzaam in eigen praktijk/centrum als Energetisch Bewegingscoach
* 30 jaar tai chi ervaring, 25 jaar ervaring in lesgeven
* Auteur van het boek ‘Kracht in ontspanning, de weg van tai chi’ (uitgegeven bij Yin Books 2010)
* Auteur van het boek ‘Insights of a gentle warrior’, M. Martello Laoshi (eigen beheer 2011)
* Auteur van het boek ‘Leef Ontspannen Vol Energie’ (eigen beheer 2013)
* Auteur van het boek ‘Tune in en stroom’ (uitgegeven bij Paris Books 2019)

Who am I?

I (°07/05/1966) have always been interested in sports and moving my body. As an athlete I was confronted with recurring injuries. That is why I studied physical therapy (KULeuven, 1989). Several specializations immediately followed including relaxation therapy and Chinese manual therapy. There I became fascinated by chi kung and tai chi. I was looking for a way to combine relaxation and movement.

I attended numerous trainings in Belgium and abroad, practiced daily for more than 30 years and received personal corrections from two masters. During this period, my private life was also intense and fascinating. Through a relentless, inner drive and ceaseless perseverance, it  became more and more visible. I discovered what relaxation really is and how relaxation and movement can go together. Everything was an equally valuable contribution to this.

I became aware of my energy, discovered the special guidelines for finding it and living effortlessly from there. True relaxation is a must on several levels. I found the challenges we have created as a human race making the power of simplicity difficult to access. However, it is all-encompassing.

I combined my knowledge and experience and developed a unique practice system, Moving reinvented. For 30 years I turned inward, sought and found the way to combine movement and relaxation … and so much more. Now I think it is time that I turn outward the next 30 years and guide and inspire people.

My curriculum

* Master in physical therapy (K.U.L. 1989), with specialization in respiratory rehabilitation

* Master in relaxation therapy and stress management, 1992 (IRSK)

* Chinese manual therapy (tuina), 1994 (OTCG)

* Golden Flower tai chi instructor, 1995 (GFTCS)

* Regeneration therapy, 1997 (IRS)

* Numerous workshops and trainings in Belgium and abroad

* Literally thousands of hours of private training

* 33 years working in own practice/center as Energetic Movement Coach

* 30 years of tai chi experience, 25 years of teaching experience

* Author of the book ‘Power in relaxation, the way of tai chi’ (published by Yin Books 2010)

* Author of the book ‘Insights of a gentle warrior,’ M. Martello Laoshi (self-published 2011)

* Author of the book ‘Live Relaxed Full of Energy’ (self-published 2013)

* Author of the book ‘Tune in and flow’ (published by Paris Books 2019)

Hoe meer ontspanning, hoe meer beweging

Yves Verbeeck