Life from the end.

Missie&Visie Mission&Vision

VISIE

Het mensdom heeft de wereld op zijn kop gezet. De voorbije 5000 jaar leven we voor het grootste deel van de tijd in de stressreactie.

In deze reactie krijg je een energieboost, heb je een scherp oog voor problemen en los je deze op door te vechten, vluchten of verstijven. Het is een natuurlijke reactie in levensbedreigende situaties. Je bent verslaafd geworden aan de energie van en de stoffen die vrijkomen in de stressreactie. Daarom zijn allerlei manieren om deze te activeren die in deze maatschappij aanvaard zijn tot bejubeld worden zoals prestatiegerichtheid, aanzien, macht, concurrentie, … Het gaat zo ver dat sommigen overtuigd zijn dat stress nodig is om in actie te komen of scherp te staan. Nochtans is je lichaam niet gemaakt om dat lange tijd vol te houden. Aangezien we gewoon geworden zijn aan leven in de stressreactie, zijn klachten, symptomen en ziektes onvermijdelijk. Deze ga je dan bestrijden. En dat is een kwaliteit van de stressreactie… Ik merk dat het zo vertrouwd geworden is dat we dit als normaal tot zelfs natuurlijk beschouwen.

Nochtans is er naast de stressreactie ook een relaxatiereactie aanwezig in je lichaam. Dit is de natuurlijke reactie waarin je verteert, heelt en leeft. In de relaxatiereactie heb je oog voor alle opties, ervaar je heel veel energie en er komen stoffen vrij om te verteren en te helen, is er een innerlijke beweging die je aanzet om op de meest optimale manier te bewegen, … . Kwaliteiten zoals vertrouwen, mededogen, respect, samenhorigheid zijn normaal en je bent creatief en intuïtief.

De natuur heeft voorzien dat je bijna altijd in de relaxatiereactie leeft en enkel door uitwendige omstandigheden de stressreactie activeert.

MISSIE

Niemand is in staat om je lichaam en geest zo optimaal te laten functioneren als de natuur het oorspronkelijk heeft voorzien. We hoeven niets te maken, wel terug te ontdekken. Het is noodzakelijk dat je de relaxatiereactie terug ontdekt en van daaruit leeft. 

Er zijn 3 zichzelf en elkaar versterkende cirkels waardoor je spontaan evolueert. Wees niet verrast door de eenvoud, noch door de impact die het heeft zowel persoonlijk, familiaal als in de omgang met iedereen in heel de wereld. Dat maakt het juist zo waardevol en uniek. Ik breng alles terug tot hun natuurlijke eenvoud en geef de vergeten richtlijnen die nodig zijn.  Het is veel efficiënter, gezonder en natuurlijker om door training je persoonlijkheid en talenten te ontplooien, dan te proberen iets van je leven te maken dat niet in je zit. Net zoals in een eikel  alles aanwezig is om een prachtige eik te worden, elke eik uniek is en er tevens geen enkele eik is die zal proberen een beuk of berk te worden.

Mensen inspireren met lezingen, online cursussen en boeken om de leefreactie terug naar waarde te schatten en begeleiden, individueel en in groep, om de oorspronkelijke, subtiele energie terug te ontdekken en deze de drijfveer te laten zijn van al hun overtuigingen en handelingen. Waarom dat wat de natuur perfect geschapen heeft trachten over te nemen? Leef vanuit de natuurlijke perfectie en je schept hemel op aarde. 

 

 

VISION

Humanity has turned the world upside down. Most of the time the past 5,000 years, we have been living in the stress reaction.

In this reaction, you get an energy boost, have a keen eye for problems and solve them by fighting, fleeing or freezing. It is a natural reaction in life-threatening situations. You have become addicted to the energy of and substances released in the stress reaction. Therefore, all kinds of ways to activate it are accepted and even applauded in this society such as achievements, prestige, power, competition, … This to the extend that some are convinced that stress is necessary to stay sharp or come to action. However, your body is not made to sustain this reaction for a long time. Since we have become used to living in the stress response, complaints, symptoms and illnesses are inevitable. You then fight these. And that is a quality of the stress reaction…. I notice that it has become so familiar that we consider this normal or even natural.

However, in addition to the stress reaction, there is also a relaxation reaction present in your body. This is the natural reaction in which you digest, heal and live. In the relaxation reaction you are aware of all the options, you experience a lot of energy and substances are released to digest and heal, there is an inner movement that prompts you to move in the most optimal way, … . Qualities such as trust, compassion, respect, togetherness are normal and you are creative and intuitive.

The relaxation response is our natural way of living and only external circumstances activate the stress response.

 

MISSION

No one is able to make your body and mind function as optimally as nature originally does. We don’t have to create anything, just rediscover it. It is necessary to rediscover the relaxation response and live from there.

There are 3 self- and mutually reinforcing circles through which you spontaneously evolve. Do not be surprised by its simplicity, nor by the impact it has in your personal life, your family and in dealing with everything in the whole world. That is precisely what makes it so valuable and unique.

My mission is to reduce everything to their natural simplicity and describe the forgotten and even secret guidelines very clearly.  It is much more efficient, healthy and natural to develop your personality and talents through training, than to try to make something of your life that is not in you. Just as there is everything in an acorn to become a beautiful oak tree, each oak tree is unique and also there is no oak tree that will try to become a beech or birch tree.

Inspire people, individually and in groups, with lectures, online courses and books to re-evaluate and guide the relaxation response to rediscover the original, subtle energy and let it be the fuel of all their beliefs and actions. Why try to take over that which nature created perfectly? Live from your natural perfection and you create heaven on earth.

 

Do you sense the reality of it?

E. Tolle